leetcode-88-合并两个有序数组

题目描述

给你两个按 非递减顺序 排列的整数数组 nums1 和 nums2,另有两个整数 m 和 n ,分别表示 nums1 和 nums2 中的元素数目。

请你 合并 nums2 到 nums1 中,使合并后的数组同样按 非递减顺序 排列。

注意:最终,合并后数组不应由函数返回,而是存储在数组 nums1 中。为了应对这种情况,nums1 的初始长度为 m + n,其中前 m 个元素表示应合并的元素,后 n 个元素为 0 ,应忽略。nums2 的长度为 n 。

测试用例

示例 1:

输入:nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3, nums2 = [2,5,6], n = 3
输出:[1,2,2,3,5,6]
解释:需要合并 [1,2,3] 和 [2,5,6] 。
合并结果是 [1,2,2,3,5,6] ,其中斜体加粗标注的为 nums1 中的元素。

示例 2:

输入:nums1 = [1], m = 1, nums2 = [], n = 0
输出:[1]
解释:需要合并 [1] 和 [] 。
合并结果是 [1] 。

示例 3:

输入:nums1 = [0], m = 0, nums2 = [1], n = 1
输出:[1]
解释:需要合并的数组是 [] 和 [1] 。
合并结果是 [1] 。
注意,因为 m = 0 ,所以 nums1 中没有元素。nums1 中仅存的 0 仅仅是为了确保合并结果可以顺利存放到 nums1 中。

解题思路

  1. 判断两个数组累计长度是否为 0 , 若为0, 将 nums1 置为空数组, 返回
  1. 初始化 nums1 最后一个索引的值 nums1FinalIndex
  1. 倒序 同时遍历 nums1 和 nums2
  1. nums1[m-1] > nums2[n-1] , nums1[nums1FinalIndex] = nums1[m-1] , 同时 m - 1
  1. nums1[m-1] <= nums2[n-1], nums1[nums1FinalIndex] = nums2[n-1] , 同时 n - 1
  1. 若 循环结束后, nums1 数组有数据剩余, 无需处理, 自动填充
  1. 若 循环结束后, nums2 数组有数据剩余, 将剩余数据填充到nums1前面

代码实现

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
func merge(nums1 []int, m int, nums2 []int, n int) {
if m+n == 0 {
nums1 = []int{}
return
}
nums1FinalIndex := len(nums1) - 1
for m > 0 && n > 0 {
if nums1[m-1] > nums2[n-1] {
nums1[nums1FinalIndex] = nums1[m-1]
m--
} else {
nums1[nums1FinalIndex] = nums2[n-1]
n--
}
nums1FinalIndex--
}
if n > 0 {
for leaveIndex := n - 1; leaveIndex >= 0; leaveIndex-- {
nums1[nums1FinalIndex] = nums2[leaveIndex]
nums1FinalIndex--
}
return
}
}

参考资料

[^1] : 88 - 合并两个有序数组
[^2] : 80 - 删除有序数组中的重复项 II


leetcode-88-合并两个有序数组
http://www.zhangdeman.cn/archives/afcdf8aa.html
作者
白茶清欢
发布于
2022年3月24日
许可协议